πŒπ€π‡π„π…π€ πŒπˆπ€π‘π€πŠπ€: ππˆπ“π€π“πˆπ“π‘π€ πˆπ‘π„πŽ π•πŽπŠπ€π“π‘π˜ 𝐍𝐘 ππ€πˆπŠ’π€πƒπ˜ ππŽπ•πŽπ‹π€π•πŽπ‹π€πˆππ€ ππ„ππ“πˆππ€ ππ€πŒππˆπ‘πŽππŽπ‘πŽππŽπ€ππ€ 𝐍𝐘 π…π€π‡π€π’π€π‹π€πŒπ€ππ€ π„ππ˜ πˆπ…πŽπ“πŽπ

Nifarana tamin’ity taona 2021 ity ny tetikasa Mahefa Miaraka izay novatsian’ny USAID vola.
Ny Talata 22 jona 2021 no nanehoan’izy ireo ny zava-bita teo amin’ny sehatry ny fanatsarΓ na ny fahasalamana ifotony. Fivoriana izay notanterahana tao amin’ny Carlton Anosy niarahana tamin’ireo solon-tena isan-tsokajiny avy amin’ny Tetikasa Mahefa Miaraka, USAID, ny JSI ary ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka.

Nifantoka tamin’ny fizarana ny vokatry ny fanadihadiana mahakasika ny fampiasana teknolojia « RVIΒ Β» na « RΓ©ponse Vocale InteractiveΒ Β» sy ny paik’ady « Ankohonana modelyΒ Β» sy « Ankohonana mpiahyΒ Β» ny fivoriana.

Tamin’ny alalan’ny teknolojia «  »RVI , fiaraha-miasa amin’ny orinasa Viamo no nahafahan’ny Tetikasa Mahefa Miaraka nampiofana ireo mpanentana ara-pahasalamana, ireo sefom-pokontany, ary ireo tompon’andraikitra eny anivon’ny CSB2 nandritra ny valanaretina Covid-19. Tsapa fa mivoatra ny « indicateurΒ Β» fahasalamana ho an’ireo kaominina izay nisitraka ny paik’ady hoy hatrany izy ireo.

Ny tetikasa Mahefa Miaraka no mifarana hatreo fa ny paik’ady izay novolavolaina nentina nampiroboroboana ny fahasalamana eny ifotony kosa dia mitohy hatrany amin’ny alalan’ireo Mpisehatra ara-pahasalamana eny ifotony sy ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka.

———-

Le projet Mahefa Miaraka financΓ© par l’USAID est arrivΓ© Γ  son Γ©chΓ©ance cette annΓ©e. Ce 22 juin 2021, a eu lieu la RΓ©union de partage sur la rΓ©ponse vocale tΓ©lΓ©phonique au service des acteurs communautaires et sur l’approche mΓ©nage modΓ¨le et mΓ©nage parrain. Une rΓ©union qui s’est tenue au Carlton Anosy avec les reprΓ©sentants du projet Mahefa Miaraka, USAID, JSI et le MinistΓ¨re de la SantΓ© Publique.

C’est grΓ’ce Γ  la technologie RVI ou RΓ©ponse Vocale Interactive, un partenariat avec Viamo que le projet Mahefa Miaraka a pu former les agents communautaires, les leaders communautaires tels que les chefs Fokontany et Chefs CSB2 pendant l’Γ©pidΓ©mie de Covid-19.On estime que les Β« indicateurs de santΓ© Β» s’amΓ©liorent pour les communes qui ont bΓ©nΓ©ficiΓ© de la stratΓ©gie, ont-ils dΓ©clarΓ©.

Le projet Mahefa Miaraka touche à sa fin, mais les stratégies qui ont été développées pour promouvoir la santé de base se poursuivent à travers les acteurs communautaires et le Ministère de la Santé publique.