I. ZAVA-BITA
FIDINANA IFOTONY NIARAHANA TAMIN’ANDRIAMATOA MINISITRA:

Fihaonana ho fitadiavana vahaolana mifandraika amin’ny fitantanana ny fanafody sy kojakojam-panafody ao amin’ny FANOME sy ny programa, niarahana tamin’ny ekipan’ny EMAR Analamanga, EMAD Antananarivo Atsimondrano sy ireo lehiben’ny CSB 25 ary ny staff-n’ny Minisitra ; izay notanterahina tao amin’ny biraon’ny Kaominina Bemasoandro Itaosy.

1. DSFa
– Fanatontosana clip video mahakasika ny fandrindrana fiterahana niarahana tamin’ny Direction Communication ;
– Fametrahana Tobim-pahasalamana sakaizan’ny tanora miisa 18 (distrikan’ny Sambava, Antalaha, Andapa) any amin’ny faritra SAVA niarahana tamin’ny SAVE THE CHILDREN ;
– Fitiliana ireo singa-na sira avy amin’ny distrika miisa 114 ijerena ny tahan’ny fluor sy ioda ahafahana manaramaso ireo mpamokatra sira.

2. DHRD
– Naka ny coordonnΓ©es GPS n’ireo toerana nanorenanan HMP any amin’ireo Faritra voakasik’izany
– Fanaovana ny β€œCartographie” momba ny fitantanam-bola sy momba ireo trangan’aretina 5 voalohany mateti-piseho hoan’ireo marary mitsabo tena eo anivon’ny CHRR/CHRD2
– Famolavolana ny filΓ na β€œpersonnel” hoan’ireo HΓ΄pitaly Manarapenitra 13 vaovao.
– Mitohy hatrany ny fanampiana ny HΓ΄pitaly rezionaly sy distrika amin’ny fandrafetana ny teti-kasa ho fampivoarana ny HΓ΄pitaly (PEH).
– Fidinana ifotony niaraka tamin’ny ministeran’ny ekonomie et finance nanadihady sy nanome toromarika ny β€œmagasin VIVOPTIQUE” amin’ny fangatahiny handray an-tanana ny mpiasam-panjakana sy ny fianakaviany.

3. DPLMT
Fanantanterahana ny « auditΒ Β» ny farmasia eo anivon’ny CHRD Vangaindrano.

4. DPEV
Famakafakana ny valin’ny fanadihadiana mahakasika ny tahan’ny fahavitana vaksiny eto Madagadikara (enquΓͺte de couverture vaccinale) notanterahina tamin’ny herinandro teo tany Mantasoa.

5. DTS
– Fanomanana ny fanokafana Β« Postes de transfusion Sanguine Β» ao amin’ny Faritra SOFIA
– Famatsiana ireo Centres de transfusion sanguine 21 ao amin’ny Faritra Sofia ihany
– Validation-ny canevas d’habilitation ny mpiasa hiasa ao amin’ny CTS

6. DSSB
– Fanofanana ny EMAR/EMAD tao amin’ny faritra Alaotra Mangoro mahakasika ny fametrahana ny β€œsystΓ¨me VOUCHER” ao anatin’ny faritra ho mpampiofana ny mpian-tsehatra isaky ny distrika
– Fitsidihana CSB2 Carion sy Andasibe

7. DIRCOM
– FANDRAKOFANA AN-TSARY: Fampitaovana avy amin’ny ASOS SY NY AMDA MINDS ho an’ireo CSB miisa 25 ao amin’ny SDSP Atsimondrano.

– Famokarana sy fandefasana ny emission seraseran’ny fahasalamana izay mandeha isaky ny asabotsy hariva ao amin’ny RNM
β€’ Fizaram-baovao avy amin’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka amin’ireo haino aman-jery isan-karazany sy ny mpanao gazety ao anaty POOL MSANP.

8. NY AVY ANY AMIN’NY FARITRA

A. DRSP ANOSY
– Fanofanana ny Mpiasan’ny Fahasalamana ao Taolagnaro momba ny FandrindrΓ na ny Fiainam-Pianakaviana (Planning Familial IntΓ©grΓ©)
– Fanofanana ny Mpiasan’ny Fahasalamana ao Amboasary amin’ny β€œHumanisations des soins”

B. DRSP BONGOLAVA

– Fanaovana ny Audit Pha-g-dis SDSP Fenoarivobe, pharmacie CHRD Fenoarivobe
– Nanatanteraka fivoriana niaraka tamin’ny CollectivitΓ©s Territoriales DΓ©centralisΓ©es Fenoarivobe nandinihana ny momba ny Fanjariana ara-tsakafo sy ny Fahasalamana

D. DRSP AMORON’I MANIA

– Fampitaovana avy amin’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka: ordinateur portable 2, moto 1, imprimante 1.
– Didi-poitra sy tevika faobe tao amin’ny CHRR Amoron’i Mania, fiaraha-miasa amin’ny vondrona Laika FJKM Ambositra:
– RΓ©ception technique ny foto-drafitrasa niarahana amin’ny DIORANO Wash

E. DRSP VATOVAVY FITOVINANY
– Fanofanana ny Mpiandraikitra ny Centre de Diagnostic et de traitement Tuberculose : Tolongoina, Ikongo, Nosy Varika
– Fanofanana momba ny Fandraisana an-tanana ny tratran’ny tsy fanjariana ara-tsakafo hoan’ny Mpiandraikitra amin’ireo Distrika enina

F. DRSP BOENY
– Dinika savaranonando Fametrahana eo anivon’ny DRSP Boeny ny AMBULANCE RΓ©gionale fanomezann’ny BNGRC ho an’ny Gouvernorat Boeny tao amin’ny Complexe MΓ¨re enfant Androva Mahajanga
– Fampiofanana ireo lehibe ny tombim-pahasalamana fototra folo ao amin’ ny Distrika Marovoay mahakasika ny fitiliana sy fandraisana an-tΓ nana ireo marary ny habokΓ na ary fitiliana ireo marary ny habokΓ na eo anivo ny Tombim-pahasalamana telo izay tena be marary ny habokΓ na (CSB2 Ankanzomborona, CSB2 Marovoay, CSB2 Marosakoa)

G. DRSP VAKINANKARATRA
Didi-poitra faobe natao tao amin’ny Commune Mandoto, Distrika Mandoto, Faritra Vakinankaratra. : Ankizy miisa 47 no vita hasoavana tamin’izany.

H. DRSP MELAKY
Fitiliana faobe momba ny HTA sy DiabΓ¨te .Hetsika fanao isam-bolana izay iarahan’ny DRSP Melaky sy ny ONG Vonjy Madagasikara, ka tao Andranovoribe no nanaovana izany ny Alatsinainy ka hatramin’ny Alarobia teo.

I. DRSP ATSIMO ANDREFANA
– Fanofanana ekipa vaovao CRENAS mobiles roa eo anivon’ny Faritra
– Fivoriana t@ alalan’ny tambazotra serasera ho fandrindrana ny fiaraha-miasan’ny fitondram-panjakana sy UNFPA
– Fanatanterahana ny fampiofanana ny mpanentana ara.pahasalamana tao @ Distrika Toliara 2 momba ny aretina habokana

J. DRSP ATSINANANA
– Fanofanana momba ny fiarovana sy ny fandraisana an-tanana ny aretina manodidina izao ady amin’ny covid-19 izao ary koa ny fahaizana mandray sy mikarakara ny marary
– Fampiofanana momba ny Planning Familial IntΓ©grΓ©

II. IRETO KOSA IREO ASA KASAINA TANTERAHINA AMIN’ITY HERINANDRO ITY

1. DPEV
– Fanaovana tombanezaka ny fanaovam-baksiny miaro amin’ny Coronavirus andiany voalohany sy fanomanana ny andiany faharoa izay hatao any Ambohimiandra ny 13 sy 14 jolay ho avy izao;
– Atrik’asa hanambarana amin’ny fomba ofisialy ny valin’ny fanadihadiana ny tahan’ny fanaovam-baksiny eto Madagasikara izay hotanterahina ao amin’ny Carlton ny Alakamisy 15 jolay 2021.

2. DSSB
– Fandraisana anjara amin’ny fanofanana ny EMAD TulΓ©ar 1 sy TulΓ©ar 2 mahakasika ny fahaiza-mitarika sy mitantana (LDP+)

3. DHRD
– Fidinana ifotony eo anivon’ny HΓ΄pitaly amin’ny fanaraha-maso ny famolavolΓ na sy fanatanterahana ny teti-kasa ho fampivoarana ny HΓ΄pitaly (PEH).
– Fanaraha-maso ny fampiharana ny β€œapproche 5S-KAIZEN” mba hanatrarana ny tanjona ho tonga any amin’ny LABELISATION.

4. DPS
– Fanofanana momba ny Serasera Β« Communication Β» hoan’ny mpiasan’ny HJRA
– Fivoriana momba ny stratΓ©gie institutionnelle miaraka amin’ny projet FAFY

5. DRSP VAKINANKARATRA
– Fanohizana ny asa fanentanana mahakasika ny ady amin’ny Covid-19
– Fanatanterahana ny β€œSupervision intΓ©grΓ©e et ciblΓ©e” amin’ireo Distrika 7 mandrafitra ny Faritra Vakinankaratra
– Fametrahana ny β€œCSB rΓ©formé” ao Andranomanelatra, Betafo, Atanomandry. miaraka amin’ny β€œUnion EuropeΓ©nne”.
– Fivoriana mahakasika ny β€œOpΓ©ration Smile” iarahana amin’ny GES (Global Essential Surgery). Mpandray anjara CHRR, CHRD. Lahadinika mandritra izany ny famadihana ny CHRD I ho lasa CHRD II ka ny tanjona dia ny mba hananan’ ny distrika tsirairay toeram-pandidiana.

6. DRSP ATSIMO ANDREFANA
– Fanadihadiana mahakasika ny fisian’ny tranga lefakozatra iray hita tao Maninday, distrika Toliara 2
– Fanatanterahana ny fiofanan’ireo 17 mpitantana tobi-pahasalamana ao anatin’ny Distrika ara-pahasalamana ny Toliara 2 mahakasika ny Fandrindrana ny fiana-pianakaviana rehetra.
– Fampiofanana ny EMAD sivy sy tomponandraikitra CDT Atsimo Andrefana momba ny antotan’isa sy fikirakirana taratasy momba ny aretina raboka.
– Fandraisana farany ny tetik’asa fanamboarana sy fampidirana rano eny amin’ny Tobim-pahasalamana ao amin’ny SDSP Toliara I: CSB2 Tanambao –Tsimenatsy – Mahavatsy I – Mahavatsy II – Sanfily – Besakoa – Mitsimbina – Betania.

7. DRSP ANOSY
Fanofanana ny mpiasan’ny Fahasalamana ao Amboasary ny Planning Familial IntΓ©grΓ©

8. DRSP V7V
Fanofanana ny EMAR momba ny fandraisana an-tΓ nana ny Peste iarahana amin’ny Institut Pasteur

9. DRSP ATSINANANA
– Dinik’asa iarahan’ny EMAR, EMAD sy ny ACCESS momba ny Β Β» Approche Tombim-pahasalamana Tomombana sy MahombyΒ Β» TTM
– Fanaovana audit ny Pha-Ge-Dis Toamasina 1

Tatitra: DHRD
Sary SCM/DirCom-MSANP